គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវកម្ពជា Road Construction Machines Building Big Road

គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវកម្ពជា Road Construction Machines Building Big Road

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​​ លីវ៉ាល័ររុញដីស្ថាបនាផ្លូវ ។

Road Construction Machines Building Big Road In Cambodia.

- Liugong Motor Grader 4215D

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.